Työnohjaus

Työnohjaus voi auttaa työssä jaksamisessa, työroolien selventämisessä, työyhteisön toiminnassa, erilaisissa työn muutoksissa, tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä, johtamisessa, oppimisessa, kehittymisessä, tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Työnohjaus ei ole ulkopuolelta annettavia vastauksia tai toimintaohjeita, vaan työntekijän tai työyhteisön sisällä tapahtuvan kehittymisen ja oppimisen tukemista. Suomen Työnohjaajat ry (STOry) määrittelee työnohjauksen seuraavasti:

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”

Valmistuin työnohjaajaksi Pieksämäen Seurakuntaopistosta syksyllä 2020. Työnohjaajana käytän luovia ja toiminnallisia menetelmiä, keskustelua ja osittain myös kirjoittamista. Huumori ja ilo ovat läsnä työnohjauksessani. Työnohjausprosessi nojaa ratkaisukeskeisyyteen. Pyrin auttamaan ohjattavia tunnistamaan omia luontaisia taipumuksiaan ja luovuuttaan, sekä löytämään tapoja hyödyntää niitä työssään.

Työnohjaus perustuu aina luottamuksellisuuteen. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, johon molemmat osapuolet (ohjaaja ja ohjattava/t) sitoutuvat. Työnohjaukselle määritetään yhteistyössä aikataulu ja tavoitteet, arviointimenetelmät ja toimintatavat. Työnohjaussopimukseen kirjataan kaikki yhdessä sovitut asiat ennen työnohjauksen aloittamista. Ensimmäinen ns. tutustumistapaaminen on ilmainen. Sen tarkoituksena on nimensä mukaisesti tutustua ja alustavasti keskustella yhteisistä suuntaviivoista, tavoitteista ja toiveista työnohjauksen suhteen. Tutustumistapaamisen jälkeen päätetään, lähdemmekö yhteiselle matkalle työnohjausprosessiin. 

Työnohjaajana teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia. Hyvä työnohjausryhmän koko on 3-6 henkilöä. Tapaamisia on sovitusti noin 2 – 4 viikon välein ja niiden välille ohjattavat saavat pieniä välitehtäviä. Työnohjaukset toteutetaan asiakkaan omissa tiloissa tai muussa sovitussa paikassa. 

Palaa kaikkiin palveluihin.